ZóGezond Gewichtsconsulente, gevestigd te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
ZóGezond – Marianne Bom Gewichtsconsulente
Everdonk 12, 4824 CB, Breda
+31647928723

Marianne Bom, eigenaar van ZóGezond Gewichtsconsulente, is de Functionaris Gegevensbescherming van ZóGezond Gewichtsconsulente. Zij is te bereiken via

Persoonsgegevens die ZóGezond Gewichtsconsulente verwerkt

ZóGezond Gewichtsconsulente verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens face-to-facegesprekken/consulten, het intakeformulier, in correspondentie via het contactformulier op www.zogezond.com, e-mail of whatsapp en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

ZóGezond Gewichtsconsulente verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid
 • lichaamsgewicht en -maten
 • polisnummer en naam zorgverzekeraar

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

ZóGezond Gewichtsconsulente verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het versturen van facturen
 • Het door jou kunnen indienen van een correcte en complete declaratie bij je zorgverzekeraar
 • Verzenden van de nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen of een tekstbericht te kunnen sturen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Om diensten/begeleiding te kunnen leveren

Je bent verplicht deze persoonsgegevens te verstrekken voor een correcte begeleiding en afhandeling van de af te nemen diensten. Indien je deze gegevens niet kan/wil verstrekken, kan ZóGezond Gewichtsconsulente je niet begeleiden.

ZóGezond Gewichtsconsulente verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 1. Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 2. Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 3. Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Geautomatiseerde besluitvorming

ZóGezond Gewichtsconsulente neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ZóGezond Gewichtsconsulente) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

ZóGezond Gewichtsconsulente bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 1. E-mailadressen. Deze worden voor onbepaalde periode bewaard. Reden: het kunnen versturen van digitale nieuwsbrieven. Je kunt je te allen tijde afmelden voor de nieuwbrief.
 2. Persoonsgegevens welke vermeld staan op de factuur. Deze facturen worden 7 jaar bewaard, zowel digitaal (als .pdf-bestand), als uitgeprint in een dossiermap. Reden: bij wet geregeld dat fiscale gegevens 7 jaar bewaard dienen te worden. Na 7 jaar worden de digitale gegevens permanent gewist en geprinte gegevens worden vernietigd.
 3. Alle overige (bijzondere) persoonsgegevens. Deze worden: OF 1 maand bewaard na het laatste consult, indien het gekozen begeleidingspakket geheel is
  afgenomen. Reden: afwikkeling begeleidingstraject en facturatie. OF 6 maanden bewaard indien het gekozen begeleidingspakket nog niet geheel is afgenomen,
  maar de klant heeft besloten voortijdig te stoppen. Reden: conform de algemene voorwaarden van ZóGezond Gewichtsconsulente mag de klant binnen 6 maanden de openstaande consulten nog inhalen. Om de juiste begeleiding te kunnen geven en het traject voort te kunnen zetten, is het van belang de voorgeschiedenis te weten.

Delen van persoonsgegevens met derden

ZóGezond Gewichtsconsulente verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervoor zal altijd eerst toestemming aan jou worden gevraagd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

ZóGezond Gewichtsconsulente gebruikt op haar website alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ZóGezond Gewichtsconsulente en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar en vermeld op de kopie dat deze enkel mag worden gebruikt voor het verzoek tot inzage van je gegevens bij ZóGezond Gewichtsconsulente. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. ZóGezond Gewichtsconsulente wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/de-ap-en-privacy/privacyverklaring-autoriteit-persoonsgegevens/privacyverklaring-klacht-melden

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

ZóGezond Gewichtsconsulente neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via . ZóGezond Gewichtsconsulente heeft afdoende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen, zoals wachtwoordbeveiliging, up-to-date software, een virusscanner, firewall en een beveiligde websiteverbinding.